Dilekçe örneği

Dilekçeye cevap verilme süresi

Dilekçe yazdığınız makam, başvurunuza ne kadar süre içerisinde cevap vermelidir? Dilekçenize cevap alamamanız durumunda başvuru yaptığınız makama hangi süre içerisinde dilekçe akıbetinizin bildirilmesi talebiyle başvurabilirsiniz. Dilekçe süresi ne kadardır? Bu makalemizde dilekçe sürelerinden bahsedeceğiz.

Dilekçe hakkı nedir ?

2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması konusunda şöyle bahsedilmektedir;

Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, Şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.

  1. a) Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancılar (karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla) kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve Ģikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Dilekçe hakkının kullanımı çerçevesinde idareye yapılan her türlü başvuru aşağıda belirtilen usule uygun olarak cevaplandırılacaktır:

Bireylerin ve tüzel kişilerin başvuru dilekçelerini alan idari makamlar, dilekçelerin alındığı tarih, kayıt numarası ve konusunu gösteren alındı belgesini düzenleyip, bu alındı belgelerini, herhangi bir ücret talep etmeden, başvuru sahiplerine vereceklerdir.

Bu kapsamda TÜM İDARİ MAKAMLAR’ a yukarıda yazılı tüm vatandaşlar dilekçe verme hakkına sahiptir. Ayrıca bu makamlar dilekçeleri aldıklarına dair bir belge düzenleyerek dilekçeyi veren kişiye teslim etmek zorundadır.

Yanlış makama gönderilen dilekçeler

Eğer dilekçenizi yanlış bir makama yazdıysanız 2004/12 sayılı genelge gereğince bu makam “Başka bir idari makamın görev alanında kalan başvurular, ilgili idarî makama iletilecek ve başvuru sahibine de bilgi verilecektir.” dilekçenizi ilgili makama gönderecek ve size dilekçenin hangi tarihte hangi makama gönderildiği hakkında bilgi verecektir.

Dilekçeye cevap verme süresi

Dilekçeye en geç kaç gün içinde cevap yazılmalıdır, cevap verilmezse ne yapmak gerekir, cevap örnekleri nelerdir?

“Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” Gereğince;


Madde 7. – Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir . İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince ;

3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun”un uygulanması çerçevesinde yayınlanmış bulunan halkla ilişkiler konulu 22.1.1993 tarihli ve (1993/2) sayılı Genelgenin 2’nci maddesinde “iki ay” olarak belirtilen dilekçenin cevaplandırılmasına ilişkin süre, mevzuatta yapılan değişikliğe istinaden “30 gün” şeklinde değiştirilmiş, vatandaş başvuruları konulu 29.12.1994 tarihli ve 20369 sayılı yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Dilekçeye cevap verilme süresi” üzerine 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir